سياهكاري قطعات فولادي

 

این محصول براي ايجاد پوشش سياه رنگ ، روي قطعات ماشين كاري شده مانند انواع پيچ ، مهره و ساير فطعات به منظور حفاطت نسبي آنها در مقابل زنگ زدگي طراحي گرديده است. اين ماده به روش غوطه‏ وري كاربرد دارد. معمولًا پس از عمليات سياهكاري جهت مقاومت بيشتر در مقابل عوامل خوردگي قطعات به روغن محافظ آغشته مي‏گردد.