57محصولات – با در نظر گرفتن توانایی های شرکت فرایندیکتاپژوه در برآورده کردن نیازهای شما لیست محصولات شرکت بصورت رال و استاندارد بصورت زیر ارائه می گردد. در صورت نیاز رنگ های سفارشی نیز تولید و در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت.

باید درنظر گرفت بعضی از رنگ ها بعلت مصرف محدود و هزینه های تولید بالا در لیست تولیدات این شرکت نمی باشد.

سری 1000

سری  2000

سری 3000

سری 4000

سری 5000

سری 6000

سری 7000

سری 8000

سری 9000