اين ماده بر اساس اسيدهاي معدني،سورفكتانتها ومواد ضد فوم بصورت محلول در آب فرموله گشته و مناسب زنگ زدايي قسمت هايي از سطوح كه دچار زنگ زدگي شده اند بوده و قبل از چربيگيري دستي استفاده مي شود.

Leave a Reply

eighteen − sixteen =