اين ماده بر اساس اسيدهاي معدني،سورفكتانتها ومواد ضد فوم بصورت نامحلول در آب فرموله گشته است.

Leave a Reply

five × one =