فسفاته آهن فرایند یکتا پزوه که روی کار ایجاد کریستال نمی کند و محافظ خوبی برای قطعه در محیط از نظر زنگ زدگی و استقامت چسبندگی رنگ به فلز می باشد که با توجه به دمای سیستم مصرف به دو نوع سرد و گرم طبقه بندی شده اند.