دایکوت پایه آب شرکت فرایند یکتاپژوه که روغن حل شونده بر پایه طبیعی بوده و ایجاد لایه نسوز بین قالب و مواد مذاب که مانع از آسیب به قالب شده و از خوردگی و اکسید شدن قطعات جلوگیری می کند.
جهت اطلاعات بیشتر با شرکت فرایند یکتاپژوه تماس حاصل فرمایید.