ضد كف سیلیكونی و ضدكف الكلی جهت برطرف نمودن كف های ایجاد شده در چربیگیرهای دترجنی مورد استفاده قرار می گیرند.

Leave a Reply

eighteen − thirteen =